ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

STOWARZYSZENIE RADIOZNIN.PL

1. Prowadzenie rozgłośni radiowej pod nazwą „Radio Żnin FM”.
2. Dystrybucja programu radiowego w radiodyfuzji naziemnej, satelitarnej i sieciach kablowych oraz operowanie stacjami nadawczymi w radiodyfuzji naziemnej i satelitarnej.
3. Produkcja tekstowych, fonicznych i audiowizualnych serwisów informacyjnych, poradników, felietonów, reportaży i innych materiałów w obszarze gatunków i form publicystyki prasowej, radiowej i internetowej.
4. Rozpowszechnianie programów radiowych.
5. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń.
6. Niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia, oraz przeciwdziałaniu zagrożeniom.
7. Promowanie i pomoc młodym talentom.
8. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży.
9. Ochrona zdrowia poprzez promocję oraz inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
11. Działania na rzecz promocji regionu, propagowanie pałuckiej kultury i tradycji w kraju i za granicą.
12. Działanie na rzecz rozwoju turystyki, sportu i kultury.
13. Popularyzacja osiągnięć kulturalnych i sportowych w kraju i za granicą.
14. Działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
15. Integracja społeczności miasta Żnin oraz Pałuk do aktywnego udziału w życiu społeczno- kulturalnym, w działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju regionu, w tym ochrony środowiska.
16. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego miasta Żnin.
17. Wspieranie inicjatyw społecznych w pozyskiwaniu środków pieniężnych na pomoc dla ludzi najbardziej potrzebujących.
18. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, promocja zwiększenia zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy w tym osób niepełnosprawnych oraz młodzieży.
19. Współpraca z organizacjami lokalnymi, wspierania działań oświatowych, kulturalnych i sportowych.
20. Działanie na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
21. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i tworzenie sieci wolontariatu.
22. Uczestniczenie w programach pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących.
23. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
24. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju miasta Żnin.