ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Regulamin konkursów codziennych na antenie Radia Żnin FM

§ 1

Organizator


Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Radio Żnin FM, prowadzące rozgłośnię radiową Radio Żnin FM, z siedzibą w Żninie, przy ul. Aliantów 1d, 88-400 Żnin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000299342, NIP 562-176-04-83, REGON 340419508,zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2

Miejsce realizacji

1.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Konkurs emitowany będzie na antenie stacji radiowej Radio Żnin FM.

§ 3

Termin Konkursu

1.    Konkurs organizowany jest od poniedziałku do soboty.

§ 4

Cele Konkursu

1.    Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Radia Żnin FM w programie radiowym.

§ 5

Uczestnicy

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Żnin FM.

2.    Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.

3.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radioznin.fm lub w siedzibie Organizatora.

4.    W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy i wolontariusze Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6

Uczestnictwo w Konkursie

1.    Uczestnicy chęć udziału w Konkursie mogą zgłaszać - w zależności od konkursu - poprzez:

-wysłanie wiadomości SMS pod numer 7148 o treści 96FM OPIS (gdzie OPIS oznacza uzasadnienie/odpowiedź ). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7148 to 1,23 zł z VAT. (w tej cenie do wykorzystania 160 niepolskich znaków)

-telefonicznie pod numerem telefonu 52 553 15 03 (opłata operatora)

2.    Każdy z Uczestników może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie.

3.    Spośród nadesłanych wiadomości SMS prowadzący wybiera jeden, który zawiera poprawną odpowiedź lub w zależności od rodzaju konkursu ten SMS, który jego zdaniem zasługuje na nagrode.

4.    Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 7

Nagrody

1.    Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość w PLN.

2.    W przypadku, gdy przyznanie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany tej nagrody.

3.   Nagrody mogą się kumulować, jeśli tak zadecyduje prezenter.

§ 8

Zasady przyznawania nagród

1.    Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zdaniem komisji konkursowej nadesłały najciekawsze odpowiedzi lub jako pierwsza udzieliła poprawnej odpowiedzi.

2.    Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.

3.    Zwycięzcę Konkursu Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody telefonicznie, poprzez wykonanie połączenia na numer z którego została nadesłana wiadomość. Treść nadesłanych SMSÓW może zostać odczytana na antenie Radia Żnin FM.

4.    Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę (poza anteną) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5. W konkursie nie mogą brać osoby pełnoletnie, które w ciągu 14 dni zwyciężyły w jakimkolwiek innym konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Radio Żnin Fm.

6.Osoby poniżej 18 roku życia, w przypadku wygranej zobligowane są do podania danych opiekuna prawnego lub rodzica ( jeśli ta osoba należy do grona osób wymienionych w § 8 punkt 5.  to wówczas nagroda przepada).

 

§ 9

Odbiór nagród

1.    Odbiór nagrody możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 w siedzibie redakcji Radia Żnin FM przy ul. Aliantów 1D. Czas na odbiór nagrody to 14 dni.

2.    W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Zwycięzca zobowiązany jest wpłacić na rzecz płatnika kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.    Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.

2.    Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w regulaminie.

3.    Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.

4.    Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.    Stowarzyszenie Radio Żnin FM  jako Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne przedmiotów, które są nagrodami w Konkursie.